Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Referat fra medlemskvelden

Mange fine tilbakemeldinger fra medlemmene, styret og administrasjonen. Les hva som kom opp her.

Elverum Golfklubb 31.10.2019
Totalt møtte: 27 inkl administrasjonen og styret.

Styreleder Hans Petter Nyberg åpnet møtet og ønsket velkommen til de som hadde møtt frem. Han informerte om at det legges ut referat og vil gis anledning til at de som ikke er tilstede også kan komme tilbakemeldinger på det som tas opp på møtet. Se link nederst i referatet for dette.
Utgangspunktet for all aktivitet i klubben, er virksomhetsplanen som gjelder for 20182021. Denne ligger på nettsiden til klubben. (Her) Årsmøtet gav noen signaler for hvordan styret skulle jobbe for 2019, og det har vært utgangspunktet for sesongen 2019.
Elverum Golfklubbs virksomhets ide er: Tilby barn og unge et variert tilbud tilpasset deres fysiske utvikling innenfor trygge og stimulerende miljøer. Ta vare på medlemmer og legge til rette for golfaktivitet og sosiale samværet gjennom hele livet. Legge til rette for at spillere som ønsker å satse får mulighet for å forbedre rammebetingelsene fra det offentlige rom som gjør oss i stand til å maksimere golfens samfunnsverdi. Lokalt, regionalt og nasjonalt bidra aktivt i utviklingen av de organisasjoner og organisasjonsledd vi er en del av.


Hans Petter gjentok klubbens hovedmål, som er: Flere og bedre golfspillere i en sunn golfklubb, en bedre økonomisk situasjon, økt aktivitetsnivå, nyttiggjøre seg golfens helseeffekt, øke frivilligheten, bedre omdømmet og ikke minst etablere et godt klubbmiljø.
Hans Petter redegjorde for hvorfor styret har begynt å vurdere å ha en fast ansatt daglig leder. Det er en prosess som har gått igjennom sommeren og høsten. Med en forutsigbar økonomi og for å klubben dit man ønsker ift. både aktivitet og vekst, ser man behov for en daglig leder. Resultatet av denne vurderingen og prosessen, vil legges frem på årsmøtet. Styret ønsker en best mulig ledelse av klubben.
Klubbens økonomiske situasjon er det stålkontroll på og neste år er EGK gjeldfrie. Det gir et visst handlingsrom. Her mottas gjerne innspill fra medlemmene på hva dette handlingsrommet evt kan brukes til.
Det er et mål at løpende drift av klubben utelukkende finansieres av kontantstrøm fra drift.
Hovedfokuset for denne planen er derfor ivaretakelse av de personene som befinner seg mellom hcp. 54 og 26, da man ser en rask turnover av medlemmer i denne kategorien. Det man vet er at økte ferdigheter og bedre inkludering forebygger dette.
Så dette må vi jobbe mer med. Noen grupper har vi lykkes bedre med enn andre, og derfor må det satses på bedre inkludering. Sportssjef er et konkret resultat av denne ambisjonen. Og neste sesong ønsker man å oppnå bedre resultater. En kommentar fra møtet, var at en del av har kuttet ut å spille pga at de manglet noen å spille med og det er klikkete.


Hovedtrener Frode Brun overtok og gav en god redegjørelse av medlemssituasjonen og status på sportslig satsning og klubbhus/banen.
Totalt sett har klubben 2 færre medlemmer vet utgangen av sesongen for 2019 enn sesongen for 2018. I 2019 har vi 382 medlemmer, mot 384 i 2018. Ved nærmere innblikk i medlemssituasjonen, så ser man at det har kommet flere menn til, da spesielt i alderen 12-19 år. Dette kan ses i sammenheng med satsningen gjort vinteren 2018/2019 på juniortreninger ukentlig på Elverum Golfsenter. Der det er størst frafall, er damer eldre enn 36 år med hcp 36,1-54. Her har vi stort potensiale til å øke antall medlemmer og vi håper å løse nøkkelen på hvordan beholde disse damene. Det ble etterlyst fadderordning og manglende muligheter til å ha noen å spille med fra de som deltok på møtet. I tillegg ble kom det frem et savn om herregruppe på lik linje med damegruppe.
Frode orienterte om hovedtrekkene fra sesongen 2019:
- Teeskilter i glass kom opp. - Minigolfpark/aktivitetsområde ble klargjort av entreprenør. - Det ble utbedret en rekke feil og mangler i strømtilførselen og internettforbindelsen til klubbhuset. - Det ble tatt initiativ til en samarbeidsplattform for klubbene i Hedmark og Oppland, med spesielt fokus på juniorarbeid og turneringer. - Det ble solgt 52 treningskort med en snittpris på kr. 1052 - Oppgradering av Proshop/innredning og kjøledisk. - Lukrativ innkjøpsavtale fra Puma/Cobra – som gjør av vi har et færre utvalg, men høyere kvalitet. Frode gav en god redegjørelse for hvilke fordeler denne avtalen gir oss i praksis. - Deltakelse på Lag-NM seniorer, i tillegg til vanlig NM for damer og herrer.
Og hvilke utfordringer klubben har:
- Frafall fra kvinner over 36 med høyt hcp. - Må få juniorene til å spille på banen, ikke bare på trening. - Behov for en juniorleder og en frivillig. - Sliter med å finne et treningstilbud for mange målgrupper. Her kom det frem fra de fremmøtte at herrene savner en treningsgruppe på likt nivå som damene har. Og både damegruppen og GGG gruppen ble løftet frem som gode tiltak som er i dag. I tillegg ble Torsdagsgolfen nevnt. Mer informasjon om eksisterende treningstilbud til medlemmene ble nevnt som aktuelt for å få flere til å delta på trening.

Frode orienterte så om brukerundersøkelsen fra deltakere på Golfheftet. Det har vært 167 besøkende som har brukt heftet. Vi scorer høyt på inntrykk, fasiliteter, banen og gjestfrihet. Mindre bra på restaurant (noe vi ikke har). Vi har scorer også høyt på klubbhus/atmosfære og det å anbefale videre.
Så la Frode frem noen ønsker og tanker om 2020:
- Opprette et tee sted mellom 4200-4600 m. Dette for at damer og de med høyt hcp skal kunne oppleve en økt mestringsfølelse av spillet. Det kan være mulig å flytte 10 eksisterende teesteder for å oppnå dette. - Vedlikeholde/utbedre eksisterende teesteder. Ser at det er mer slitasje på flere av dem. - «Omstrukturere administrasjonen med tydeligere roller og ansvarsområder. - Ferdigstille hederstavla med HIO og klubbmestere. - Deltakelse av et senior Lag NM damer neste år?
Fra de fremmøtte kom følgende kommentarer:
- Ikke har nådd målet på mdl. tall; økt satsning på rekruttering. Hvordan skal vi ta vare på dette? Kortere bane vil gi økt mestringsfølelse for spesielt damer og juniorer. Har jevn rekruttering, det er ivaretakelsen som det må jobbes med. Mer informasjon ved turneringene at man kan endre utspillssted, dette må gjøres når man melder seg på turneringer. Kan gi en økt mestring og bedre opplevelse av å delta på turneringer. - Tidsaspektet. Man «glemmer» litt at man ikke må gå 9 hull, men kan nøye seg med et par hull. - Mere ønsker om 9 hulls turneringer. Det nye hcp ’systemet gir rom for nye turneringsformer. - Hjemmesiden er ikke oppdatert. Det har vært både tekniske og logistikk messige utfordringer. Administrasjonen er flinkere til å benytte Facebook enn hjemmesiden. Arne har vært flink til å bruke hjemmesiden. Vi må huske at ikke alle har Facebook. - Nye app ’n til Norges Golfforbund. Golfguiden – der mangler Elverum. Det må det tas tak i fort.
Videre orienterte Frode litt om hva som kan gjøres for å øke verdien av medlemskapet, utover prisen. Her er det viktig å utnytte tilbudet man får for fullt. Det er mer potensiale i det tilbudet man får. Og prisene på treningspakkene er også gode, sett i forhold til andre klubber.
Kommentarer fra de fremmøtte var: Utgifter til utstyrspakker. Virker skremmende høyt for førstegangsinnvesteringer. F.eks Som Bogstad som har en medlemskveld hvor det er mulig for å selge/bytte brukt utstyr.


Herretrening er etterlyst. Tidligere herregruppe «døde» pga for lite oppmøte. Alle grupper krever en ildsjel/frivillig. I dag har vi et mylder av treningstilbud, men vi kan utnytte det bedre.
Neste tema på møtet var et ønske om å styrke frivilligheten. I dag gjøres det en flott jobb med Golf Grønn Glede – denne innsatsen må kunne overføres til andre områder
i klubben. Her er det et uforløst potensial. Et ønske om Trener1 ekstra som kan være med som assistenttrener – et behov for klubben.
Og så ble det gitt en kort orientering om anlegg og klubbhus av Frode.
- Et ryddig og presentabelt klubbhus, hvor bedre rutiner var målet i 2019. Her har man klart forbedringspotensialet i 2020, etter hva styret har fått av tilbakemeldinger gjennom sesongen. - Søke tilliggende aktiviteter; Minigolfbanen ble fremhevet her. Det er søkt midler til denne flere steder og før årsmøtet vet man svare på disse søknadene. En minigolfbane vil gi økt aktivitet og mulighet for å vise frem hvilke flott idrett golf er, og forhåpentligvis rekruttere flere medlemmer til å spille golf. - Det er ikke rom for store investeringer i 2020, men kontinuerlige forbedringer av f.eks. Tee-steder og vannhinder. I tillegg er vi heldige som har flinke folk til å utøve magi med anleggsmaskinene våre, men vi må huske at disse ikke lever evig. Det er et fremtidig behov for oppgradering.
Klubben som samfunnsaktør var neste tema. Frode fortalte at det finnes gode muligheter for å tilrettelegge for spillere med funksjonshemming. I tillegg har klubben en Golf Grønn Glede gruppe som er aktive hele året. Det er muligheter for å kunne gi tilbud til hele befolkningen.
Hva gjør vi videre? Det er 5 områder som styret og ledelsen i klubben ønsker innspill på, for å kunne styrke arbeidet sitt her. Det er: Klubben som samfunnsaktør, rekruttere og beholde medlemmer, anlegg og klubbhus, hvordan styrke frivilligheten i klubben og øke verdien av medlemskapet.
Under møtet kunne de fremmøtte henge om gule lapper innenfor disse områdene. For deg som ikke kunne delta på møtet, så er det mulighet å gjøre det samme her:
https://forms.gle/UsDimdAEjDJCcYAH6

Hans Petter takket alle for fremmøte og møtet var ferdig 19.45.


Referent: Stine Wasenius Dahl

Utskrift

 • Kiwi
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • CocaCola
 • Bowling
 • Bakken